Jytys förbundsfullmäktige: Man bör sköta om stödtjänstpersonalens position i välfärdsområdesreformen

Trots flera års förberedelser är det i många kommuner fortfarande oklart vilka av ekonomi- och administrationspersonalen som i årsskiftet överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Enligt Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige är det farligt och rent av lagstridigt om välfärdsområdesreformen används till gallring eller byte av personal.

Välfärdsområdesreformen är den största affärsöverlåtelsen i Finlands historia och där överförs personalen i kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård samt räddningsväsende till välfärdsområdenas tjänst. Dessutom överförs kommunernas stödtjänstarbetstagare, vars nuvarande uppgifter till minst hälften hör till kommunens social- eller hälsovårdstjänster. I situationen för dessa personer har uppstått oroväckande mycket oklarheter.

– Vårt förbund har rett ut flera fall, där man hållit på att öppna platserna för välfärdsområdenas stödtjänstpersonal – som om kommunernas personer inte skulle behövas. Samtidigt har farhågor om att man håller på att minska på de som överförs väckts. En dylik verksamhet är fullständigt lagvidrig och orsakar naturligtvis osäkerhet och orimlig oro bland personalen, beskriver Jytys förbundsfullmäktiges ordförande Seija Hovi-Kuikko.

Vettig arbetsfördelning för med sig effektivitet

Jytys förbundsstyrelse anser det vara viktigt att man i samband med välfärdsområdesreformen sköter om stödtjänstpersonalens tillräcklighet både i kommunerna och välfärdsområdena. Övergångsskedet är inte rätt stund att gallra stödtjänsterna, tvärtom.

– Reformen är en utmärkt stund att fästa uppmärksamhet vid arbetsfördelningsärenden. När man för stödtjänsterna, såsom sekreterar-, ekonomi-, administrations- och ict-uppgifterna, reserverar tillräckliga resurser kan de övriga yrkesmänniskorna koncentrera sig på sitt eget arbete. Det är inte bara vettigt, utan också effektivare, att personalen får utföra det arbete som de är utbildade för, anmärker Jytys ordförande Jonna Voima.

Jytys förbundsfullmäktige betonar också vårdassistenternas viktiga roll som en del av en fungerande vårdkedja: när det i sote-sektorn jämsides med och som stöd för vårdpersonalen finns assisterande personal kan skötarna koncentrera sig på det egentliga vård- och omsorgsarbetet.

Ett starkt förtroendemannasystem stöder i förändring

Välfärdsområdesreformen orsakar osäkerhet och oro bland kommunpersonalen. Jytys förbundsfullmäktige betonar att fackförbundets uppgift i en dylik situation är att på allt sätt bidra med säkerhet och stöd för medlemmarna.

– I Jyty är vår uppgift som huvudavtalsorganisation att sköta om samarbetet och sträva till att minska kaoset. Också arbetsgivarna måste förstå att man bör ge tillräckligt med tid och information till förtroendemännen, så att man tillsammans och i god anda kan lösa ärenden, påminner Voima.

Dessutom påpekar Jytys förbundsfullmäktige att det lokalt är viktigt att komma ihåg förhandlingsmodellen man tillsammans med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna avtalat om.

– Det har visat sig att man i vissa välfärdsområden inte har velat följa spelreglerna man gemensamt avtalat om. Man bör hålla fast vid 2+2+2-modellen, som man avtalat om redan för flera år sedan, alltså att alla huvudavtalsorganisationer har två representanter vid lokalförhandlingarna. Jyty har också rätt till en egen huvudförtroendeman i varje välfärdsområde, betonar Hovi-Kuikko.

Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige samlas till sitt höstmöte i Lahtis 23–24.11.2022.

Tilläggsinformation:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsobranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.