Ibruktagningsförordningen om arbetsplikt till riksdagen

Statsrådet utfärdade
onsdagen den 25 mars en förordning enligt vilken skyldigheten för
personal inom hälso- och sjukvården att utföra arbete kan tillämpas i
hela landet med stöd av beredskapslagen. Yrkesutbildade personer som har
fyllt 18 men inte 68 år och som är verksamma inom antingen den
offentliga eller den privata hälso- och sjukvården kan kallas i arbete.

För
att de arbetspliktigas ställning och rättigheter ska tryggas ska också
bestämmelserna i 14 kap. i beredskapslagen tillämpas. Dessa bestämmelser
handlar om arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig,
arbetsförordnandets innehåll, begränsningar i fråga om
arbetsförordnanden och omständigheter som ska beaktas när ett
arbetsförordnande ges. Dessutom ska de bestämmelser som gäller
arbetspliktsförhållande, villkoren i arbetspliktförhållande,
arbetsgivarens upplysningsplikt och arbetspliktsregistret tillämpas.

Arbets- och näringsbyråerna är behöriga myndigheter när det gäller verkställighet av arbetsplikten.

Förordningen träder i kraft den 26 mars 2020 och gäller till och med den 13 april 2020.

Regeringen
har i samverkan med republikens president konstaterat att
undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet.
Statsrådet överlämnade den 17 mars 2020 två förordningar om ibruktagning
av beredskapslagen till riksdagen. Riksdagen beslutade den 18 mars 2020
att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet
med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen får förbli i kraft med
undantag av bestämmelserna om arbetstagares arbetsplikt.

Bakgrundsinformation om beredskapslagen

I
beredskapslagen finns bestämmelser om myndigheternas befogenheter under
undantagsförhållanden. Befogenheter enligt beredskapslagen får utövas
endast om situationen inte kan fås under kontroll med myndigheternas
normala befogenheter. Med stöd av beredskapslagen begränsas medborgarnas
rättigheter och normala liv endast om det är nödvändigt för att skydda
befolkningen.

Beslut om ibruktagning av befogenheter enligt
beredskapslagen för högst sex månader fattas genom förordning av
statsrådet (ibruktagningsförordning) när statsrådet i samverkan med
republikens president har konstaterat att undantagsförhållanden råder i
landet. Riksdagen har den slutliga beslutanderätten i fråga om
ikraftträdandet. Den beslutar huruvida befogenheterna enligt statsrådets
förordning ska tas i bruk helt eller delvis. Riksdagen kan också
upphäva statsrådets förordning.

I brådskande fall är det möjligt
att ta i bruk befogenheterna omedelbart. Också då ska förordningen
omedelbart överlämnas till riksdagen för behandling. Förordningen ska
föreläggas riksdagen inom en vecka, annars förfaller den.