Förhandlingsresultat om regeringsprogrammet

Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Klimatförändringen,
globaliseringen, urbaniseringen, befolkningens åldrande och den
tekniska utvecklingen förändrar Finland och världen snabbare än någonsin
tidigare. Förändringen erbjuder stora möjligheter att utveckla vårt
land, men den skapar också otrygghet och oro inför framtiden. I denna
omvälvning måste politiken ge människorna trygghet och hopp om en bättre
morgondag.

Målet för det nya decenniets första regering är ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland före 2030. Den
nordiska välfärdsstaten och dess grundpelare – en tryggad försörjning,
välfungerande social- och hälsotjänster samt utbildning och kunskap –
skapar en stark och rättvis grund för reformarbetet.

I ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland ska ekonomin tjäna
människan, inte tvärtom. En hållbar ekonomisk tillväxt bygger på en hög
sysselsättningsgrad och en stark offentlig ekonomi.

Antti Rinnes
regering strävar efter 60 000 fler sysselsatta genom åtgärder som
främjar arbetsutbudet och efterfrågan på arbete. En hållbar ekonomisk
tillväxt stöder sig förutom på en höjd sysselsättningsgrad också på
förbättrad arbetsproduktivitet. 

Den nya regeringen värdesätter
utbildning och forskning. Bildningen hör till våra viktigaste
värderingar och är en garant för människans frihet. Också på 2020-talet
är kompetens, arbete och företagande en grund för välfärd. Utbildnings-
och kunskapsnivån i Finland bör höjas för att åter vara av toppklass i
världen. Vårt mål är att skapa världens bästa arbetsliv: ett land med
lyckliga och välmående professionella där varje människas kunskaper och
färdigheter nyttiggörs i arbetslivet.

Social hållbarhet innebär
ansvar för varandra och för vår gemensamma framtid. Social hållbarhet
innebär också förtroende för att var och en får hjälp när de egna
krafterna tryter. Dessutom innebär social hållbarhet omsorg om Finland
som helhet och en jämlik utveckling av landet.

Ingen äldre person
ska behöva vara rädd för att åldras. Ingen ung människa ska bli
marginaliserad. Regeringen bygger ett Finland som är barntillvänt, där
familjerna får stöd och föräldrarna på ett jämlikt sätt deltar i vården
av sina barn.

Världen som den ser ut 2020 behöver föregångare.
Ett ekologiskt hållbart Finland visar vägen då det gäller att dämpa
klimatförändringen och trygga naturens mångfald. Regeringen gör upp en
färdplan för ett utsläppsfritt Finland. Den nordiska välfärdsstaten i
kombination med en ansvarsfull och minskad användning av naturresurser
är den samhällsmodell som garanterar vårt lands framtida
konkurrenskraft.

Den nya regeringens ministrar

Den nya
regeringen kommer att ha 19 ministrar. SDP får sju ministerposter,
Centern fem, De gröna tre, Vänsterförbundet två och SFP två.

SDP
får ministerposterna statsminister (SRK), Europaminister (SRK), kommun-
och ägarstyrningsminister (FM), utvecklings- och utrikeshandelsminister
(UM), familje- och omsorgsminister (SHM), transportminister (KM) och
arbetsminister (ANM).

Centern får ministerposterna finansminister
(FM), vetenskaps- och kulturminister (UKM), näringsminister (ANM),
försvarsminister (FSM) och jord- och skogsbruksminister (JSM).

De gröna får ministerposterna utrikesminister (UM), miljö- och klimatminister och inrikesminister (IM).

Vänsterförbundet får ministerposterna undervisningsminister (UKM) och social- och hälsovårdsminister (SHM).

SFP får ministerposterna justitieminister (JM) och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet (JM).

Förhandlingsresultatet om regeringsprogrammet med bilagor kan laddas ned från statsrådets webbplats och materialbank.

Bilder från mötena publiceras på statsrådets Flickr-konto

Ytterligare information: Päivi
Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, och
Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör, tfn
040 547 6279, statsrådets kommunikationsavdelning