Exceptionellt många valbara vid det första regionalvalet

Rätten att ställa upp i det första regionala valet inom de nya välfärdsområdena är mer omfattande än i efterföljande val, eftersom valbarheten inte kan begränsas på förhand på basis av ett anställningsförhållande. Nästan alla som övergår i anställning hos välfärdsområdena och som för närvarande är anställda hos kommuner och samkommuner kan ställa upp i regionvalet i januari 2022.

Bland annat vissa statstjänstemäns och ledande tjänsteinnehavares valbarhet till regionfullmäktige har begränsats i lagen om välfärdsområden. Eftersom den personal som för närvarande sköter uppgifterna övergår från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena först i början av 2023, tillämpas de begränsningar av valbarheten som baserar sig på anställningsförhållandet inte på dem vid det första regionala valet. 

Vid valet kan alltså också sådana tjänsteinnehavare i kommunerna och samkommunerna som har en ledande ställning, och som på grund av sin nuvarande uppgift inte kan vara kommunala förtroendevalda i sin egen organisation, ställa upp som kandidater. Om den som valts till regionfullmäktige inte längre är valbar när det nya anställningsförhållandet har inletts 2023, förlorar han eller hon i regel sitt förtroendeuppdrag. Då ersätts han eller hon av en ersättare.

Det första regionalvalet ordnas den 23 januari 2022. Regionfullmäktige ansvarar för social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter från ingången av 2023. Enligt vallagen ska kandidatansökningarna vid regionval lämnas in till välfärdsområdesvalnämnderna senast den 14 december 2021 före kl. 16. Kandidatuppställningen och kandidatnumren fastställs 23 den december 2021.

Promemoria om valbarhet vid det första välfärdsområdesvalet (på finska)