Eurobarometern våren 2019: Européerna är optimistiska om läget i Europeiska unionen – bästa resultaten på fem år

En ny Eurobarometerundersökning som publiceras idag visar att den positiva bilden av EU har ökat kraftigt bland EU-invånarna – när det gäller allt från ekonomin till demokratins tillstånd. Dessa resultat är de bästa sedan Eurobarometerundersökningen i juni 2014, som genomfördes innan Junckerkommissionen tillträdde.

Den nya Eurobarometerundersökningen genomfördes efter Europavalet, mellan den 7 juni och den 1 juli 2019, i alla de 28 EU-länderna och de fem kandidatländerna. Bland de viktigaste resultaten är ett rekordhögt stöd för euron samt att klimatförändringarna numera är den näst viktigaste frågan på EU-nivå, efter invandringen.

1. Förtroende och optimism inför framtiden ligger på sin högsta nivå sedan 2014

Förtroendet för EU ligger på sin högsta nivå sedan 2014, och är fortfarande högre än förtroendet för nationella regeringar och parlament. Förtroendet för EU har ökat i 20 medlemsländer, med den högsta andelen positiva svar i Litauen (72 %), Danmark (68 %) och Estland (60 %). Dessutom litar mer än hälften av de svarande på EU i Luxemburg (59 %), Finland (58 %), Portugal (57 %), Malta och Sverige (båda 56 %), Bulgarien och Ungern (båda 55 %), Irland, Polen, Nederländerna och Cypern (alla 54 %), Rumänien och Österrike (båda 52 %) samt Lettland och Belgien (båda 51 %).

Sedan den senaste Eurobarometerundersökningen hösten 2018 har andelen svarande som har en positiv bild av EU (45 %) ökat i 23 medlemsländer, framförallt i Cypern (47 %, +11 procentenheter), Ungern (52 %, +9), Grekland (33 %, +8), Rumänien (60 %, +8) och Portugal (60 %, +7). Sedan hösten 2018 har det skett en ökning med två procentenheter (+10 sedan våren 2014), och nivån är nu den högsta någonsin under de senaste tio åren. 37 % av de svarande (+1 jämfört med hösten 2018) har en neutral bild av EU, medan färre än var femte har en negativ bild (17 %, -3), vilket är den lägsta andelen på tio år.

En majoritet av européerna är optimistiska om EU:s framtid (61 %, +3 procentenheter), medan endast 34 % (-3) är pessimistiska. Optimismen är störst i Irland (85 %), Danmark (79 %), Litauen (76 %) och Polen (74 %). Optimismen är mindre framträdande i Storbritannien (47 % optimister mot 46 % pessimister) och i Frankrike (50 % mot 45 %).

55 % av européerna säger att de är nöjda med hur demokratin fungerar i EU, vilket är den högsta siffran sedan hösten 2004 (+ 5 procentenheter sedan hösten 2018 och +11 sedan våren 2014) medan andelen missnöjda har minskat med fem procentenheter till 36 %.
En majoritet av européerna håller med om att deras röst räknas i EU. Genomsnittet i de 28 medlemsländerna ligger på 56 % (+7 procentenheter sedan hösten 2018, +11 sedan våren 2018, +14 sedan våren 2014). Den högsta andelen svarande som instämmer med påståendet finns i Sverige (86 %), Danmark (81 %) och Nederländerna (76 %).

2. Rekordhögt stöd för euron 

Stödet för den ekonomiska och monetära unionen och för euron når rekordhöga nivåer, med mer än tre fjärdedelar av de svarande (76 %, +1 procentenhet, +9 sedan våren 2014) i euroområdet som stöder EU:s gemensamma valuta.I hela EU är det 62 % som stöder euron.
Åsikterna om de nationella ekonomiernas situation är övervägande positiva (49 % bedömer att situationen är bra och 47 % att den är dålig). 

Majoriteten av de tillfrågade i 17 EU-länder (jämfört med 16 länder våren 2018) uppger att den nationella ekonomiska situationen är bra. Luxemburg (94 %), Danmark (91 %) och Nederländerna (90 %) har störst andel positiva svar. Den lägsta andelen positiva svar noteras i Grekland (7 %), Kroatien och Bulgarien (båda 20 %), Italien (22 %), Spanien (26 %) och Frankrike (29 %).

3.Unionsmedborgarskapet och den fria rörligheten ses som EU:s viktigaste resultat

I samtliga 28 medlemsländer känner en majoritet av de tillfrågade sig som EU-medborgare. I hela EU känner sig 73 % som EU-medborgare (+2 procentenheter sedan hösten 2018) och på nationell nivå varierar andelen från 93 % i Luxemburg, 88 % i Tyskland och 87 % i Spanien till 57 % i både Grekland och Italien och 52 % i Bulgarien.

En stor majoritet av EU-medborgarna stöder den fria rörligheten för EU-medborgare som kan bo, arbeta, studera och driva företag överallt i EU (81 %, -2 procentenheter sedan hösten 2018). I varje medlemsland var mer än två tredjedelar av de svarande av den uppfattningen, och andelen varierade från 94 % i Litauen till 68 % i Italien och Storbritannien.

 4. De viktigaste frågorna på EU-nivå och nationell nivå: klimatförändringarna och miljön på uppgång

Invandringen är fortfarande det viktigaste problemet på EU-nivå, och nämns av 34 % av de svarande, trots en kraftig minskning (-6 procentenheter sedan hösten 2018). Klimatförändringarna, som låg på femte plats hösten 2018, är nu det näst viktigaste problemet efter en kraftig ökning (+6 % sedan hösten 2018). Tre andra problem ligger på samma nivå: den ekonomiska situationen (18 %, oförändrat), tillståndet i medlemsländernas offentliga finanser(18 %, -1) och terrorism (18 %, -2), följt av miljön, som är den viktigaste frågan för 13 % av de svarande (+4 procentenheter).

Arbetslösheten, som nu ligger på sjunde plats på EU-nivå (12 %) är fortfarande det viktigaste problemet på nationell nivå (21 %, -2 procentenheter), tillsammans med stigande priser/inflation/levnadskostnader (21 %, oförändrat) och hälsa och social trygghet (21 %, +1). Miljö-, klimat- och energifrågor kommer strax efter, efter en kraftig ökning (20 %, +6). Invandring, som nämndes av 17 % av de svarande (-4 procentenheter sedan 2018 och -19 sedan hösten 2015) återfinns inte längre bland de tre viktigaste frågorna på nationell nivå, för första gången sedan våren 2014. Den ekonomiska situationen är sjätte plats (16 %, +1).

Bakgrund

Den ordinarie Eurobarometerundersökningen för våren 2019 (EB 91) genomfördes genom personliga intervjuer mellan den 7 juni och den 1 juli 2019 i de 28 medlemsländerna och i kandidatländerna[1]. 27 464 intervjuer genomfördes i medlemsstaterna under perioden 7–25 juni 2019.
 
Läs mer: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253