Den nya samarbetslagen träder i kraft 1.1.

”Det är fint att den nya samarbetslagen träder i kraft. Genom reformen ökar vi arbetstagarnas möjligheter att påverka på sina arbetsplatser och genom fortlöpande dialog utvecklar vi företagens verksamhet. Att förbättra förtroendet mellan arbetsgivaren och personalen gynnar båda parter”, säger arbetsminister Tuula Haatainen
Republikens president stadfäste lagen den 30 december 2021. Reformen träder i kraft den 1 januari 2022.

Den nya samarbetslagen består av tre helheter:
1.    Fortlöpande dialog mellan arbetsgivaren och personalen
2.    Förhandlingar i omställningssituationer (omställningsförhandlingar)
3.    Personalrepresentant i företagets styrelse (förvaltningsrepresentant)

Lagen tillämpas på företag och sammanslutningar som har minst 20 anställda. Bestämmelserna om personalens förvaltningsrepresentation ska tillämpas på företag som har minst 150 anställda i Finland. Lagen ska inte tillämpas på statliga eller kommunala ämbetsverk och inrättningar.

En fortlöpande dialog utvecklar företaget och arbetsgemenskapen

I och med reformen ska arbetsgivaren och personalen eller dess företrädare föra regelbunden dialog. I dialogen kan bland annat behandlas 
•    företagets eller sammanslutningens ekonomiska situation
•    regler och rutiner på arbetsplatsen
•    personalens sammansättning och kompetensbehov
•    arbetshälsa. 

Arbetsplatserna kommer själva överens om hur de ska genomföra sin dialog i praktiken. Dialogen ska föras minst en gång per kvartal. I mindre företag med 20–29 anställda ska dialog ordnas två gånger om året. Om det i företaget å sin sida inte har valts någon företrädare för personalen, räcker det med att föra dialog en gång per år. Som en del av dialogen utarbetas en plan för utveckling av arbetsgemenskapen.

Företrädaren för personalen får en starkare roll vid omställningsförhandlingarna

Innan arbetsgivaren fattar beslut om omständigheter som väsentligen inverkar på personalens ställning, ska arbetsgivaren förhandla med arbetstagarnas företrädare eller arbetstagarna. I den nya lagen kallas processen omställningsförhandlingar. 

Förfarandet vid omställningsförhandlingarna ska i stort sett vara detsamma som i den gällande lagen. Rätten för företrädare för personalen att lägga fram förslag och presentera alternativa lösningar stärks dock. Vidare anger man en mer exakt tidpunkt då förhandlingarna måste inledas.

Personalrepresentationen i förvaltningen preciseras

Personalrepresentationen i företagets förvaltning förbättrar informationsutbytet och ger en möjlighet att anlita personalens sakkunskap vid beslutsfattandet. Personalrepresentanten i företagets förvaltning kallas i den nya lagen förvaltningsrepresentant. 

Bestämmelserna om förvaltningsrepresentation motsvarar i stor utsträckning den nuvarande lagen, men överförs från lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning till samarbetslagen. Personalen ska ha en företrädare i ett organ som de facto behandlar viktiga frågor såsom affärsverksamhet, ekonomi och personalens ställning.

Ytterligare information: