Den nya samarbetslagen ökar dialogen mellan arbetsgivare och personal

Regeringen föreslår ny praxis för regelbunden dialog på arbetsplatsen som utvecklar relationerna mellan arbetsgivare och personal på lång sikt. Syftet med den reviderade samarbetslagen är också att förbättra personalens möjligheter att påverka och få information.

"Samarbetslagen betraktas nuförtiden som en uppsägningslag, även om det enligt namnet är fråga om samarbete, dvs. samarbete på arbetsplatser. Det är alltså dags att genomföra en reform som förbättrar dialogen och förtroendet mellan arbetsgivare och personal", säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Regeringen lämnade sin proposition med förslag till ny samarbetslag till riksdagen den 30 september 2021. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Den nya lagen om samarbete består av tre helheter:

  1. Fortlöpande dialog mellan arbetsgivare och personal
  2. Förhandlingar i omställningssituationer (omställningsförhandlingar)
  3. Personalrepresentant i företagets styrelse (företrädare för personalen)

Lagen ska också i fortsättningen tillämpas på företag och sammanslutningar som har minst 20 anställda. Bestämmelserna om en företrädare för personalen ska tillämpas på företag som har minst 150 anställda i Finland. Lagen ska inte tillämpas på statliga eller kommunala ämbetsverk eller inrättningar.

En fortlöpande dialog utvecklar företaget och arbetsgemenskapen

I och med reformen ska arbetsgivaren och personalen eller dess företrädare föra regelbunden dialog. I dialogen kan bland annat behandlas 

  • företagets eller sammanslutningens ekonomiska situation
  • regler och rutiner på arbetsplatsen
  • personalens struktur och kompetensbehov
  • arbetshälsa. 

Arbetsplatserna ska själva komma överens om hur de ska föra en dialog i praktiken. Dialogen ska i regel föras kvartalsvis. I mindre företag med 20–29 anställda bör dialog ordnas två gånger om året. Om det i företaget å sin sida inte har utsetts någon företrädare för personalen, räcker det med en dialog en gång om året.

Som en del av dialogen utarbetas en plan för utveckling av arbetsgemenskapen.

Företrädaren för personalen får en starkare roll vid omställningsförhandlingarna

Innan arbetsgivaren fattar beslut om omständigheter som väsentligen inverkar på personalens ställning, ska arbetsgivaren förhandla med arbetstagarnas företrädare eller arbetstagarna. I den nya lagen kallas processen omställningsförhandlingar. 

Förfarandet vid omställningsförhandlingarna ska i stort sett vara detsamma som i den gällande lagen. Rätten för företrädare för personalen att lägga fram förslag och presentera alternativa lösningar stärks. Vidare anger man en mer exakt tidpunkt då förhandlingarna måste inledas.

Personalrepresentationen i förvaltningen preciseras

Personalrepresentationen i företagets förvaltning förbättrar informationsutbytet och ger en möjlighet att anlita personalens sakkunskap vid beslutsfattandet. Personalrepresentanten i företagets förvaltning kallas i den nya lagen förvaltningsrepresentant. 

Bestämmelserna om förvaltningsrepresentation motsvarar i stor utsträckning den nuvarande lagen, men överförs från lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning till samarbetslagen. Personalen ska ha en företrädare i ett organ som behandlar viktiga frågor såsom affärsverksamhet, ekonomi och personalens ställning.

Ytterligare information:
Regeringens proposition

Mer information om samarbetsförfarandet