Bolag, andelslag och föreningar föreslås kunna ordna möten på distans även framöver

Regeringen föreslår en
fortsättning på den temporära lag genom vilken bolag, andelslag och
föreningar på grund av coronapandemin kan ordna möten på ett säkert sätt
genom distansförbindelser och genom att deltagarna anlitar ett ombud.
Undantagsarrangemangen fortsätter att gälla till utgången av juni nästa
år.

– Den temporära lag som trädde i kraft i våras verkar ha
fungerat bra och motsvarat behoven. Eftersom vi tyvärr inte har lyckats
bli av med coronaepidemin föreslår regeringen att lagens giltighetstid
förlängs för att underlätta deltagandet i och ordnandet av mötet, säger
justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Syftet med förslaget är
att förlänga giltighetstiden för den nu gällande temporära lagen så att
börsbolag och First North-noterade bolag kan ordna bolagsstämman helt på
distans fram till utgången av juni 2021. Andelslag, föreningar och
vissa finansiella företag får enligt förslaget tillåta distansdeltagande
och anlitande av ombud vid sina årsmöten likaså fram till utgången av
juni 2021. Det föreslås ingen förlängning av senareläggningen av
tidsfristen för mötena.

Enligt förslaget ska den nya temporära
lagen tillämpas på möten som ordnas före utgången av juni 2021, vilket
innebär att informationen om de bestämmelser som gäller de möten som ska
hållas nästa vår är ute i god tid. Varje andelslag, förening och
organisation kan således bereda de ändringar av stadgarna som behövs
före vårmötet 2021.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av
oktober. Den temporära regleringen gäller för närvarande till utgången
av september i år.

Läs mer (Justitieministeriet):