Begränsningarna av kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården stramas åt

Regeringen föreslår att giltighetstiden för lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården (begränsningslagen) ska förlängas till utgången av 2025. Samtidigt ska villkoren för utläggning av verksamhet skärpas. Regeringen föreslår också att förpliktelserna enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform (Paras-ramlagen), som gäller samarbetsområden inom social- och hälsovården, ska förlängas till utgången av 2023.

Genom begränsningslagen begränsas kommunernas utläggningar av verksamhet och investeringar inom social- och hälsovården. Förlängningen av begränsningslagens och Paras-ramlagens giltighetstid har samband med reformen av social- och hälsovården och tryggandet av de framtida landskapens verksamhetsmöjligheter.

Enligt begränsningslagen förutsätts att det i kommuners och samkommuners långvariga avtal om utläggning av social- och hälsovårdstjänster ska ingå ett uppsägningsvillkor, om avtalet är i kraft efter 2023.

Uppsägningsvillkoret måste ingå, om avtalets uppskattade årliga värde överstiger 15 procent av kommunens eller samkommunens årliga utgifter för social- och hälsovården. Det nya landskapet har rätt att utan ersättningsskyldighet säga upp avtalet under 2024 eller 2025 så att det slutar gälla tolv månader efter uppsägningen.

Dessutom begränsar lagen långvariga avtal om nyttjanderätt till byggnader samt sådana betydande investeringar inom social- och hälsovården för vilka de totala kostnaderna exklusive mervärdesskatt överstiger fem miljoner euro.

Paras-ramlagen å sin sida förpliktar kommunerna att hålla fast vid de samarbetsområden med befolkningsunderlag på minst cirka 20 000 invånare som de tidigare bildat. Syftet med lagen är att förhindra oändamålsenliga omorganiseringar och säkerställa tillgången till social – och hälsovårdstjänster.