Avtalslösning för hälsovårdsbranschen

Hälsovårdsbranschens Union och Välmåendebranschen HALI rf har uppnått en lösning för Hälsovårdsbranschens kollektivavtal. Avtalet är godkänt i parternas förvaltningar.

Avtalsperioden och löneförhöjningarna

Avtalsperioden är 1.5.2022-30.4.2024 (24 mån). Under avtalsperioden betalas två allmänförhöjningar för alla. Individuella löner och tabellöner höjs från och med 1.10.2022 med en 2,0 % stor allmänförhöjning och från och med 1.6.2023 med en 1,9 % stor allmänförhöjning.

Om det i jämförelsebranschernas (teknologiindustrin och kemins basindustri) lönelösningar uppstår en förhöjningsnivå högre än 1,9 % är löneförhöjningen i hälsovårdsbranschen lika stor som den i jämförelsebranscherna. Av andelen som överstiger 1,9 % läggs 70 % till allmänförhöjningen och 30 % fördelas som en lokal justeringspott.

Grunderna för löneavtalets tillägg för specialfaktorer preciserades och uppgörande av uppgiftsbeskrivningar förstärktes för att förbättra identifieringen av faktorer för krävande arbete. Fastställningsgrunderna för den individuella lönedelen gjordes tydligare.
Alarmersättningen i enlighet med kollektivavtalet höjdes med drygt 11 % till 20 euro.

Familjeledighetsreformen

Familjeledighetsreformens mål, att förbättra jämställdheten, förverkligades i hälsovårdsbranschens avtalsförhandlingar. I fortsättningen får en gravid arbetstagare full lön för graviditetspenningperiodens 40 första vardagar och båda föräldrarna betalas full lön för föräldraledighetens 32 första vardagar. Avtalslösningen stöder ett könsneutralt familjebegrepp och förbättrar jämställdheten mellan föräldrarna samt underlättar sammanpassningen av arbete och vardag för familjerna.

Semesterbestämmelserna förändras i enlighet med linjedragningen i föregående avtal 

I ackumuleringen av semestrar övergår man från och med 1.4.2022 från det semesterlagsenliga vardagsräknandet (6 dagar/vecka) till semesterdagsräknande (5 dagar/vecka). Det nya systemet passar det moderna arbetslivet, där arbete i regel utförs fem dagar i veckan.
Semesterdagar är från måndag till fredag med helgdagarna borträknade. Antalet ackumulerade semesterdagar fås i fortsättningen direkt från en tabell i enlighet med fulla kvalifikationsmånader. Motsvarande system har varit i bruk i den offentliga sektorn redan i många år. Det nya systemet tas i bruk från och med 1.4.2022 för ackumulerade semestrar.

Personalrepresentanternas position och ersättningar förbättras 

I avtalslösningen höjs arvodena för personalrepresentanter, alltså förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige med ungefär fyra procent. I avtalslösningen betonas vikten av det lokala samarbetet mellan förtroendemännen och arbetsgivarens representanter. Medlemmarna i medlemsförbunden till Hälsovårdsbranschens Union har också lättare än tidigare att välja en unionsförtroendeman bland sig.