Arbetsmarknadsprognos: Konjunkturen svänger och arbetsmarknaden stagnerar

Arbetsmarknaden utvecklades exceptionellt gynnsamt år 2018. Nu syns det tecken på stagnation. Enligt prognosen kommer sysselsättningsökningen att halveras jämfört med föregående år både i år och nästa år.

Enligt en färsk arbetsmarknadsprognos ökar sysselsättningen 2019 med cirka 35 000 personer jämfört med förra året, men 2020 endast med cirka 15 000 personer. Dessutom slutar arbetslösheten att minska.

Sysselsättningsgraden höjs och arbetslöshetsgraden sjunker ännu nästa år

Sysselsättningsgraden stiger i år till 72,8 procent, och nästa år till 73,4 procent. Matchningsproblemen, den strukturella arbetslösheten och förändringen i befolkningens åldersstruktur börjar redan begränsa sysselsättningstillväxten. Sysselsättningen ökar endast tack vare servicesektorn.

Arbetskraften ökar i år och nästa år med 7 000 personer, vilket är klart mindre än under det föregående året. Arbetskraftstalet fortsätter att stiga till 66,6 procent i år och till 66,7 procent nästa år.

När andelen arbetskraft knappast ökar mer, svarar de arbetslösa direkt för största delen av ökningen i antalet sysselsatta. Den genomsnittliga arbetslöshetsgraden sjunker i år till 6,3 procent och nästa år till 6,0 procent.

Ungdomsarbetslösheten slutar att sjunka

Den kraftiga minskning av antalet arbetslösa arbetssökande som skett under de föregående åren (arbetsförmedlingsstatistiken) håller på att plana ut och prognosen har ändrats i en mer pessimistisk riktning. Omsvängningen har varit särskilt stor inom ungdomsarbetslösheten: antalet arbetslösa ungdomar under 25 år ser ut att stanna vid omkring 30 000, vilket är cirka 10 000 fler än före 2008 års finanskris.

Det totala antalet långtidsarbetslösa fortsätter att minska också inom de närmaste åren, men antalet nya långtidsarbetslösa minskar inte längre. Således avtar också minskningen av långtidsarbetslösheten.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Läs mera (på finska): http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161602/Ennuste%20kev%C3%A4t%202019.pdf