Arbetsgrupp föreslår speciallag om stödjande av övergången till vuxenlivet för unga som varit placerade av barnskyddet

​En arbetsgrupp föreslår att barnskyddets eftervård reformeras så att den blir ett målinriktat och skräddarsytt stöd för unga på tröskeln till att bli vuxna och självständiga.

Den föreslår att det i detta syfte stiftas en speciallag som ska stödja unga vuxna som tidigare varit placerade av barnskyddet eller som på annat sätt är jämförbara med den gruppen. Målet är att varje ung person ska ha möjlighet att få utbildning och arbete.

Samtidigt som barnskyddets eftervård blir ett framtidsinriktat stöd för övergången till vuxenlivet, ska dess tyngdpunkt förskjutas från socialvård till andra tjänster som anknyter till socialvården.

Stödet för övergången till vuxenlivet ska ges unga i åldern 18–24 år

Stödet för övergången till vuxenlivet ska innehålla till exempel följande helheter: ordnande av bostad och stöd för boendet, stöd för vardagen, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, stödperson, tryggande av försörjningen, stöd för fritid och hobbyer, psykosocialt stöd, rehabilitering och missbrukarrehabilitering samt stöd och coachning för studier och arbete.

Unga i åldern 18–24 år ska ha subjektiv rätt till stödet för övergången till vuxenlivet.

Program ska underlätta genomförandet av ny lagstiftning

Genomförandet av den nya lagstiftningen ska stödjas med ett sektorsövergripande program för stöd för övergången till vuxenlivet. I stället för enstaka, separata tjänster från olika förvaltningsområden behövs övergripande och samordnat samarbete.

Dessutom föreslår arbetsgruppen att det nuvarande ekonomiska stödet inom eftervården ska ses över och göras om till ett ekonomiskt stöd vid övergången till vuxenlivet. Med detta avses en precisering av lagstiftningens bestämmelser om beviljande av ekonomiskt stöd, om medel för eget hushåll och om ekonomisk rådgivning.

Arbetsgruppen var tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet och hade i uppdrag att utreda hur barnskyddets eftervård bör reformeras för att stödja ungas övergång till vuxenlivet. Ordförande för arbetsgruppen var professor Juho Saari från Tammerfors universitet. Arbetsgruppens arbete pågick från den 21 januari till den 19 april 2019.

Läs mesra (på svenska): http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161637/STM_Rap_2019_43_Lastensuojelun_jalkihuollon_uudistamistyoryhman_loppuraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y