Arbetsgrupp: Det är möjligt och ändamålsenligt att slå samman det kommunala pensionssystemet och pensionssystemet för den p

Det är möjligt och ändamålsenligt att slå samman det kommunala pensionssystemet och pensionssystemet för den privata sektorn. Detta konstaterar social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets gemensamma arbetsgrupp i sin rapport. Arbetsgruppen har utrett skillnader mellan pensionssystemen. Fördelen med en sammanslagning av pensionssystemen är att man delar på riskerna tillsammans.
 
Arbetsgruppen som utrett skillnader mellan pensionssystemen överlämnade sin rapport till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila tisdagen den 19 februari.

Enligt arbetsgruppen bärs eventuella risker som orsakas av förändringar i verksamhetsmiljön tillsammans efter sammanslagningen av pensionssystemen. Sådana betydande förändringar kan uppstå till exempel i sysselsättningen eller utvecklingen av den genomsnittliga livslängden.

Enligt rapporten eliminerar en sammanslagning av pensionssystemen de konsekvenser för pensionssystemens avgiftsunderlag som orsakas av flyttningar av arbetskraft mellan sektorer. Efter sammanslagningen skulle frågor om pensionssystemet inte påverka de lösningar som gäller sätten att producera kommunala tjänster och vid strukturförändringar skulle det inte finnas något behov att göra specialarrangemang som gäller pensioner.

Efter sammanslagningen försäkras de kommunanställda enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) i stället för pensionslagen för den offentliga sektorn. Enligt arbetsgruppens förslag blir Keva en ArPL-anstalt som verkställer lagen om pension för arbetstagare. Finansieringstekniskt överförs en del av de kommunanställdas intjänade och löpande pensioner som motsvarar ArPL till ArPL-systemet.

Ändringen påverkar inte nivån på pensionsskyddet eller intjänade pensionsrättigheter. Den nuvarande rätten till tilläggspensionsskydd enligt det kommunala pensionsskyddet bevaras även om en person efter sammanslagningen skulle arbeta inom en annan sektor än kommunsektorn. Övergången till den allmänna definitionen på arbetsoförmåga enligt lagen om pension för arbetstagare sker så att vid bedömning av arbetsoförmågan hos kommunanställda som är födda före 1972 ska alltjämt en definition av arbetsoförmågan som tar fasta på yrke tillämpas.

Efter den övergångstid som hänför sig till sammanslagningen av pensionssystemen öppnas konkurrensen mellan pensionsanstalter. De kommunanställda och arbetsgivarna inom privat sektor har lika möjligheter att ordna de anställdas pensionsskydd i vilka som helst arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassor eller pensionsstiftelser.

Sammanslagningen av pensionssystemen genomförs neutralt i fråga om premieavgifterna så att avgiftsbelastningen för de som ansvarar för finansieringen av pensionssystemen inte förändras på lång sikt. Sammanslagningens konsekvenser för den offentliga ekonomin ska på lång sikt vara neutrala.

Arbetsgruppen har i sin rapport slagit fast de yttre villkoren och huvudriktlinjerna för en sammanslagning av pensionssystemen. Arbetsgruppen föreslår inte någon exakt tidpunkt för när ändringarna ska träda i kraft. Om man beslutar att slå samman pensionssystemen på det sätt som arbetsgruppen föreslår, ska åtskilliga detaljer och beräkningar ännu preciseras i den fortsatta beredningen.

Ytterligare information:
Heli Backman, direktör, arbetsgruppens ordförande, tfn 040 8259 760, fornamn.efternamn(at)etk.fi
Inka Hassinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63187, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Tuomo Mäki, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30327, fornamn.efternamn(at)vm.fi