Ändringar i småbarnspedagogiken från och med den 1 augusti

Ändringarna i småbarnspedagogiken gäller barnets rätt till småbarnspedagogik på heltid, gruppstorlekar och klientavgifter.
I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering återställs barnets rätt till småbarnspedagogik på heltid från och med den 1 augusti 2020.

Rätten till småbarnspedagogik är inte längre beroende av föräldrarnas arbete, studier, arbetslöshet eller familje- eller vårdledighet. Tidigare har familjens boningsort, sysselsättnings- och studiesituation eller familje- och vårdledighet begränsat barnets rätt till småbarnspedagogik så att småbarnspedagogiken kunnat begränsas till högst 20 timmar i veckan.

Statsrådet har också ändrat förordningen i fråga om storlekarna på barngrupperna inom småbarnspedagogiken. I grupper för barn som fyllt tre år, så att det i fortsättningen ska vara en behörig person i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter för varje grupp om sju barn, då relationstalet hittills varit en sådan person för varje grupp om åtta barn.

På grund av indexjusteringar ändras dessutom den högsta avgiften som tas ut för småbarnspedagogik som ordnas av kommunen så att den för det första barnet är 288 euro i månaden och den lägsta avgiften 27 euro i månaden. För nästa barn i åldersordningen är avgiften högst 50 procent av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för de följande barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Ändringarna beträffande rätten till småbarnspedagogik och personaldimensionering gäller både kommunerna och privata anordnare av småbarnspedagogik.

Utbildningsstyrelsen: Anordnande av småbarnspedagogik under den nya verksamhetsperioden fr.o.m. 25.6.2020

Läs mer: Ändringar i småbarnspedagogiken från och med den 1 august (www.minedu.fi)