Ändringar i semesterlagen träder i kraft i april

Ändringar i semesterlagen träder i kraft vid ingången av det kvalifikationsår som börjar den 1 april 2019. Statsrådet föreslår att republikens president ska stadfästa ändringarna i semesterlagen vid presidentföredragningen den 15 mars 2019.

Ändringar i semesterlagen tillförsäkrar, på det sätt som förutsätts i EU-lagstiftning, arbetstagare rätt till fyra veckors betald semester även om arbetstagaren har varit tvungen att vara borta från arbetet på grund av sjukdom eller medicinsk rehabilitering. Dessutom förlängs tidsfristen då arbetstagaren kan ta ut semester som flyttats fram på grund av arbetsoförmåga.

Till semesterlagen fogas bestämmelser om arbetstagares rätt till extra lediga dagar som kompletterar semestern. En arbetstagare får extra lediga dagar i en situation där arbetstagaren inte tjänat in minst 24 dagar semester på grund av frånvaro som beror på sjukdom eller medicinsk rehabilitering. Arbetstagaren har rätt att för de extra lediga dagarna få en ersättning som motsvarar arbetstagarens ordinarie eller genomsnittliga lön.

Om arbetstagaren har tjänat in minst 24 semesterdagar under kvalifikationsåret, tillämpas inte bestämmelsen om extra lediga dagar.
I semesterlagen finns bestämmelser om framflyttning av semester på grund av arbetsoförmåga. I och med ändringen av semesterlagen förlängs tidsfristen för givande av semester som flyttats fram på grund av arbetsoförmåga.

Om man varit tvungen att flytta fram arbetstagarens semester på grund av arbetsoförmåga, ska sommarsemester också i fortsättningen ges under semesterperioden och vintersemester innan följande semesterperiod börjar. Om detta inte är möjligt, kan framflyttad semester ges ännu under semesterperioden det kalenderår som följer på den ursprungliga semesterperioden, dock senast före utgången av det kalenderåret.

Ändringarna syftar till att få semesterlagen att motsvara EU-domstolens rättspraxis. De nya bestämmelserna tillämpas på semestrar som bestäms för det kvalifikationsår som börjar den 1 april 2019.