Regeringens proposition: Lönetransparens ska omfatta även välfärdsområdena

Regeringen föreslår att välfärdsområdenas löneuppgifter ska vara offentliga. Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 10 februari 2022.

Offentligheten i fråga om välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas löneuppgifter motsvarar enligt regeringspropositionen nuvarande praxis i kommuner och samkommuner samt vid statliga ämbetsverk och inrättningar.

Uppgifterna om den lön eller de delar av lönen som staten betalat  sina tjänstemän och arbetstagare, riksdagens tjänstemän, Finlands Banks tjänsteinnehavare och befattningshavare samt de löner och lönedelar som kommuner och samkommuner betalat sina tjänsteinnehavare och arbetstagare, är enligt matrikellagen offentliga. Bestämmelsen har varit i kraft sedan 1999. Begäran om information behandlas i enlighet med offentlighetslagen.

Lagändringen avses träda i kraft så snart som möjligt. Välfärdsområdenas regionfullmäktige inleder sin verksamhet den 1 mars 2022. Ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena vid ingången av 2023.

Mer information:

Regeringens proposition