Kertapalkkiot kunnissa ja hyvinvointialueilla

Kunta- ja hyvinvointialueille on sovittu 467 euron kertapalkkio, joka maksetaan kesäkuussa 2023. Kaikki kertapalkkioihin liittyvät kysymykset on koottu tälle sivulle.

Tutustu kertapalkkioihin liittyviin aiheisiin avaamalla ja sulkemalla kysymys nuolen kohdasta.

Kunta- ja hyvinvointialalle on sovittu 467 euron kertapalkkio, joka maksetaan kesäkuussa 2023. Kertaerän saamisen edellytyksenä on, että työ- tai virkasuhde alkaa viimeistään 2.5.2023 ja kestää yhdenjaksoisena vähintään 31.5.2023 saakka. Sillä ei ole merkitystä, onko työntekijä perhevapaalla, opintovapaalla tms. tai onko hänen palvelussuhteensa vakituinen vai määräaikainen, kunhan palvelussuhde on voimassa tuon mainitun ajan.

Osa-aikaisten osalta kertapalkkio määräytyy 31.5. voimassaolevan osa-aikaprosentin mukaan, eli jos työntekijä on toukokuussa esimerkiksi osittaisella hoitovapaalla tai osittaisella vanhuuseläkkeellä, hän saa osa-aikaprosentin mukaisen osuuden kertapalkkiosta.

Palkattomilla vapailla olevat saavat kertapalkkion täytenä, jos heidän palvelussuhteensa on kokoaikainen.

Kesäkuussa 2023 maksetaan myös KVTES liitteen 5 (varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät) piirissä oleville työntekijöille 120 euron kertapalkkio, jonka maksuehdot ovat samat kuin 467 euron kertapalkkiossa. Kertaerän saamisen edellytyksenä siis on, että työ- tai virkasuhde alkaa viimeistään 2.5.2023 ja kestää yhdenjaksoisena vähintään 31.5.2023 saakka.

Kyllä saat. Kertapalkkion saaminen edellyttää vain työ- tai virkasuhdetta, joka on yhdenjaksoisesti voimassa 2.5.2023–31.5.2023 välisenä aikana.

Kyllä on. Jos työskentelet KVTES:n liitteen 5 piirissä, sinulla on oikeus sekä 467 että 120 euron kertapalkkioihin. Kertapalkkio voi kuitenkin vaikuttaa työttömyyskorvauksesi määrään, jos kertapalkkio maksetaan lomautuksesi aikana.

Kyllä on. Koska työskentelet osa-aikaisena, kertapalkkiosi määrä suhteutetaan osa-aikatyösi mukaisesti.

Kyllä saat. Kertapalkkion saamiseksi riittää, että sinulla on työsuhde 2.5.2023–31.5.2023.

Kyllä saat. Kertapalkkion saamiseksi riittää, että sinulla on työsuhde 2.5.2023–31.5.2023.

Ei kuulu, koska perhepäivähoitajat kuuluvat KVTES:n liitteeseen 12 (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot). Syynä tähän on, että osana kesäkuun sopimusratkaisua KT, JAU (Jyty ja JHL) ja JUKO sopivat, että Sote ry:n tulevan sopimusratkaisun korotukset ulotetaan myös KVTES:n liitteeseen 5 sekä OVTES:n osioon G. Myös perhepäivähoitajille maksetaan kuitenkin 467 euron kertapalkkio kesäkuussa.

Tällaisen kertapalkkion katsotaan käyttäytyvän suhteessa työttömyysturvaan normaalin palkan tavoin. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli sinulla on kokoaikainen työsuhde (= työttömyysturvassa yli 80 % työaika), ei kertapalkkio vaikuta päivärahoja vähentävästi eikä sitä sovitella. Osa-aikatyön tekijöillä (= työaika enintään 80 %) kertapalkkio on soviteltavaa tuloa, ja se huomioidaan päivärahaa vähentävänä sille sovittelujaksolle (=4 kalenteriviikkoa tai kuukausi), jolle palkkion maksupäivä osuu.

Mikäli osa-aikatyötä tekevä henkilö on kesäkuussa kokonaan lomautettuna ja hänelle maksetaan sopimuksen mukainen kertapalkkio 30.6.2023, vähentää kertapalkkio suojaosan (300 €) ylittävästä osasta puolet työttömyyskorvausta. Esim. 467 € – 300 € = 167 € : 2 = 83,50 €.

Koska kertapalkkio katsotaan henkilön vakiintuneeksi palkaksi, otetaan se myös mukaan uuteen päivärahan määrittelyyn ja sitä kautta se nostaa tulevan päivärahan suuruutta henkilön työssäoloehdon täyttyessä ja päivärahan suuruuden uudelleen määrittelyssä. Palkkio otetaan mukaan siltä osin kuin se katsotaan ansaituksi työskentelyn ajalta.