Arbetsmarknadsorganisationernas förslag för att hjälpa företag i coronakrisen – ”Ett steg i rätt riktning, men fler åtgärder behövs”

Arbetsmarknadsorganisationerna har kommit överens om ett antal
förslag för att underlätta företagens situation under coronakrisen.
Organisationerna föreslår för regeringen ändringar av arbetslagstiftningen och
lättnader för företagens betalningsskyldigheter. EK:s styrelse har godkänt de
gemensamma förslagen.

— Företagens nöd
är akut. De behöver metoder för att klara sig ut ur coronakrisen. Med dessa
gemensamma förslag som offentliggjorts i dag kommer vi vidare. De är ett steg i
rätt riktning, men fler åtgärder behövs. Vi hoppas på att landets regering
köper våra förslag, säger EK:s vd Jyri Häkämies.

Arbetsmarknadsorganisationernas
förslag till landets regering för att trygga företagsverksamheten,
sysselsättningen och utkomsten i den ekonomiska krisen på grund av coronaviruset

På grund av
coronaviruset befinner sig Finlands ekonomi i en situation som äventyrar
förutsättningarna för företagsverksamheten, sysselsättningen och människornas
utkomst. Därför har centralorganisationerna på arbetsmarknaden tillsammans
tagit fram förslag till regeringen om åtgärder som sänker
sysselsättningskostnaderna, gör arbetslagstiftningen mer flexibel och
förbättrar socialskyddet för löntagare som blir arbetslösa eller permitterade.

Tillfällig
sänkning av arbetsgivarnas pensionspremier med 910 miljoner euro

1.
Pensionspremien för arbetsgivare inom den privata sektorn

Arbetsgivarnas
ArPL-premie sänks tillfälligt med 2,6 procentenheter. Detta innebär en
tillfällig avvikelse från 50/50-regeln för ändringar av betalningar. Den
tillfälliga sänkningen bör ske så fort som möjligt, dock senast 1.6.2020, och
gälla till 31.12.2020.

För arbetsgivare
inom den privata sektorn innebär detta lättnader på 910 miljoner euro, om
ändringen träder i kraft 1.6.2020. För sänkningen används
arbetspensionssystemets EMU-buffert, som för närvarande är ca 7 miljarder euro.
Bufferten fylls på igen genom att tillfälligt höja arbetsgivarnas premie
2022–2025 så att effekterna av den tillfälliga sänkningen kompenseras helt.

Uppskjutning av
betalning av arbetspensionspremier

2. Uppskjutning
av betalning av ArPL-premier med 3 månader

Vi uppmanar
arbetsgivare inom den privata sektorn och arbetspensionsbolag (samt
pensionsstiftelser och -kassor) att avtala om att uppskjuta betalningstidpunkterna
med 3 månader.

3. Lättnader för
ArPL-återlån

Vi förbättrar
företagens möjligheter att betala arbetspensionspremier med återlån så att
Finnvera ställer de säkerheter som återlån förutsätter.

4. Avstående från
arbetspensionsbolagens kundkrediteringar

När man lättar på
arbetspensionsbolagens kapitaltäckningsregler och sänker arbetsgivarnas
pensionspremier bör pensionsbolagen avstå från betalning av kundkrediteringar
för den tid.

Tillfällig ökning
av arbetslagstiftningens flexibilitet när det gäller den privata sektorn fram
till 31.12.2020

Organisationerna
konstaterar att permitteringar och uppsägningar är det sista alternativet. I
första hand gäller det att försöka ordna annat arbete eller utbildning. På
grund av de ekonomiska problem som coronaviruset orsakar kan man dock inte
alltid agera på detta sätt, och därför föreslås följande tillfälliga ändringar
av arbetslagstiftningen.

5. Förkortning av
samarbetslagens minimiförhandlingstider

Vi förkortar
samarbetslagens minimiförhandlingstider för permittering från nuvarande 14
dagar och 6 veckor till 5 dagar.

6. Även
arbetsavtal för viss tid bör omfattas av permitteringsrätten

Vi utvidgar
permitteringsrätten så att den även omfattar arbetsavtal för viss tid i samma
utsträckning som den omfattar arbetsavtal som gäller tills vidare.

Vid permittering
bör anställda ha rätt till arbetslöshetsskydd och rätt att häva arbetsavtalet
även om det gäller för viss tid.

7. Förkortning av
tiden för meddelande om permittering

Vi förkortar
tiden för meddelande om permittering enligt arbetsavtalslagen från 14 dagar
till 5 dagar.

8. Precisering av
möjligheten till permittering innan samarbetsförhandlingarna har slutförts

Centralorganisationerna
på arbetsmarknaden är eniga om att en plötslig och kraftig nedgång i efterfrågan
på ett företags varor eller tjänster på grund av coronaviruset till följd av
vilken företaget blir tvunget att permittera en stor del av sina anställda är
en undantagssituation om vilken föreskrivs i samarbetslagen. Bedömningen bör
göras från fall till fall. När grunder för att avvika från
samarbetsskyldigheterna inte längre föreligger bör arbetsgivaren utan dröjsmål
inleda samarbetsförhandlingar.

9. I
undantagssituationer bör staten åta sig lönebetalningsskyldigheten

Om arbetet
förhindras av ett myndighetsbeslut om att avbryta verksamheten finns ingen
lönebetalningsskyldighet under avbrottet. Förutsättningen för detta är att
arbetstagarens inkomstbortfall under hindret, dock för högst 14 dagar, ersätts
till fullo ur statens medel.

I situationer där
arbetet förhindras av någon annan myndighets beslut eller om ett under 12 år
gammalt barns skola eller daghem stänger för att förebygga spridningen av en
epidemi bör arbetstagarens inkomstbortfall ersättas till fullo ur statens medel
så länge hindret varar.

10. Utvidgning av
hävning av arbetsavtal under prövotiden

Hävning av
arbetsavtal under prövotiden tillåts även av produktionsorsaker och ekonomiska
orsaker.

Samtidigt ändras
bestämmelserna så att hävningen inte leder till karens för arbetslöshetsskyddet
eller självriskdagar.

11. Förlängning
av återanställningsskyldigheten

Återanställningsskyldigheten
förlängs till 9 månader, om en anställd har sagts upp under den tid som de
tillfälliga ändringarna av arbetslagstiftningen är i kraft.

Starkare
utkomstskydd för permitterade och arbetslösa fram till 31.12.2020

12. Förbättring
av arbetslöshetsskyddet

Arbetslöshetsskyddets
självriskdagar slopas. Arbetslöshetsskyddets maximala tid förbrukas inte under
permittering.

Förändringarna i
arbetslöshetsskyddet träder retroaktivt i kraft 16.3.2020.

Lagstiftningen om
arbetslöshetsskyddet preciseras så att anställda har rätt till
arbetslöshetsdagpenning även när man avtalat om permittering.

13. Förkortning
av arbetsvillkor

Om arbetsvillkoret
inte i övrigt uppfylls är arbetsvillkoret 13 veckor för de anställningar som
börjat efter 1.1.2020 och upphör senast 31.12.2020.

14.
Arbetsgivarens skyldighet att anmäla permitterade anställda

Då minst 10
anställda permitteras bör arbetsgivaren göra en gruppermitteringsanmälan till
TE-byrån och förmånsbetalaren.

Anmälan
innehåller information om permitterade anställda samt start- och slutdatum för
permitteringen. De anställda som nämns i anmälan anses ha registrerat sig som
arbetslösa arbetssökande. Arbetslösa lämnar in en ansökan om
arbetslöshetsdagpenning till förmånsbetalaren, och förmånen utbetalas om
ansökan stämmer överens med de permitteringsdagar som arbetsgivaren anmält. En
permitterad person kan separat registrera sig som arbetslös arbetssökande vid
TE-byrån och bli delaktig av TE-byråns tjänster.

15.
Säkerställande av finansieringen av permitteringsdagpenning

Staten deltar i
finansieringen av permitteringsdagpenning till slutet av 2020 genom att
finansiera en andel som motsvarar den inkomstrelaterade dagpenningens
grunddagpenning.

16.
Arbetslöshetskassornas funktionsförmåga och en snabb utbetalning tryggas i alla
situationer.

Staten förbinder
sig att under 2020 stödja arbetslöshetskassornas verksamhet med 20 miljoner
euro enligt separat avtalade principer.

Förhandlingsresultatet
har undertecknats av: Jyri Häkämies, Jarkko Eloranta, Sture Fjäder, Antti
Palola och Markku Jalonen